Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

UGOVORNA PRIVREDNA KOMORA ZA RAZVOJ SOCIJALNOG PREDUZETNIŠTVA I DRUŠTVENO ODGOVORNOG POSLOVANJA B2B je zajednica privrednih društava, preduzetnika, poljoprvrednih gazdinstava i brojnih udruženja iz nevladinog sektora usmerenih na podršku regionalnom razvoju, ali i podršku teško zapošljivim kaptegorijama stanovništva kao i licima sa određenim stepenom invaliditeta.

Komora B2B je osnovana 2020 i nastala je u cilju promocije i razvijanja saradnje u oblasti socijalnog preduzetništva, ali i regionalnog razvoja između različitih profitnih, neprofitnih organizacija i javne administracije. Partnerstva se kreiraju u cilju realizacije projekata na regionalnom i lokalnom nivou i radi razmene iskustava između partnera koji su iz različitog miljea.

Komora je osnovana i počela sa radom u Beogradu, da bi posle 6 meseci zbog prirode posla i lakše komunikacije i saradnje sa devastiranim područjima preseljena na jug Srbije, sa sedištem u Nišu.

FOKUS Komore B2B

  • Okupljanje poslovnih lidera kako bi obezbedili podršku socijalnom preduzetništvu u Srbiji kroz inisitranje na ekonomskoj solidarnosti i saradnji;
  • Pružanje podrške lokalnim samoupravama i kancelarijama za lokalni ekonomski razvoj u izradi akcionih planova za razvoj socijalnog preduzetništva i sprovođenja programa i projekata za podsticaj lokalnog razvoja i društveno odgovornog poslovanja,
  • Promocija  inovatnive preduzetničke kulture kroz umrežavanje  preduzeća sa kapitalom u cilju razmene najboljih poslovnih praksi, ali i  ideja o mogućnostima razvoja i stvaranja novih preduzeća na lokalnom nivou sa naglašenom socijalnom misijom ili u “zaštićenom” tržišnom nastupu.

VIZIJA Komore B2B

je da se pozicionira kao privredna zajednica obezbeđujući poslovnu podršku  zastupanjem  interesa svojih članova i partnera,  njihovim promovisanjem i povezivanjem, informisanjem i poslovnim konsaltingom  uz svakodnevno jačanje veza u njihovom poslovnom interesu, ali i kroz uspostavljanje socijanog dijaloga između privrede i javnog sektora, ali i brojnih donatora uz posebnu usmerenost na dostupne fondove EU i tehničku podrušku našim članovima na konkursima.

MISIJA Komore B2B

je unapređenje nacionalnog, regionalnog i lokalnog ekonomskog okruženja, podrška lokalnom poslovanju i promocija društveno odgovornog poslovanja kroz:

  • Sufinansiranje razvojnih projekata članova komore u njihovom poslovnom interesu, ali u okvirima društvene odgovornosti na lokalno inkluzivan način
  • Kreiranje inovativnih rešenja, podršku preduzetništvu, obezbeživanje efikasnoih usluga, umrežavanje i razmenu iskustava
  • Zastupanje interesa privrednih društava i preduzetnika pred organima vlasti čime stvaramo uslove za unapređenje poslovanja.

Socijalna preduzeća doprinose zajednici na više načina:

  • Isporučuju dobra i usluge (socijalne, obrazovne, zdravstvene, itd.) lokalnim zajednicama i ljudima koje ne mogu da ih plate;
  • Doprinose ekonomskom razvoju depriviranih zajednica; stvaraju nove mogućnosti za zapošljavanje;
  • Omogućuju radnu integraciju osujećenim ljudima koji imaju male šanse za zapošljavanje na ‘otvorenom’ tržištu

Nesporna je usmerenost socijalnih preduzeća na ostvarivanje specifičnih zadataka koji se odnose na unapređenje socijalnih funkcija ili životne sredine. Ipak, ova preduzeća ostaju neodrživa ukoliko nisu u mogućnosti da ostvare i odgovarajuće finansijske efekte.

Ovde se misli pre svega na to da ostvarivanje odgovarajućih finansijskih efekata služi kao osnova za postizanje prethodno definisanih širih društvenih i ekoloških ciljeva socijalnog preduzeća i promociju dugoročne samoodrživosti

Imajući u vidu iskustva razvijenih ekonomija, poslovanje socijalnih preduzeća u tom smislu treba da bude zasnovano na trostrukoj ciljnoj  liniji (triple bottom line).

Trostruka ciljna linija

(skraćeno TBL – three budget line ili 3BL, takođe poznata pod skraćenicom 3P – ljudi, planeta, dobit, ili tri stuba) zasniva se na proširenom spektru vrednosti i kriterijuma za merenje organizacione i društvene usmerenosti i uspeha.

Tri granice obuhvataju ekonomski, ekološki i socijalni aspekt.

U narednom periodu  ćemo učestvovati u različitim projektima za podsticaj socijalnog preduzetništva i društveno odgovornog poslovanja na teritoriji Republike Srbije  u koje ćemo aktivno uključiti članove Komore B2B.

Želimo da istaknemo i da smo reprezentativan sagovornik kod vladinih institucija na unapređenju  zakonodavnih rešenja iz oblasti socijalnog preduzetništva, ali i kod Evropskih institucija i drugih donatora sa kojima smo uspeli da uspostavimo aktivan dijalog za raspisivanje adekvatnih konkursa koji će omogućiti da članovi Komore B2B pristupe bespovratnim sredstvima.

Kontaktirajte nas!