Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Organi komore su:

Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor, Predsednik Komore i Generalni sekretar

Osnivači Komore su 120 privrednih subjekata koji obavljaju registrovanu poslovnu delatnost na teritoriji Republike Srbije, potpisani kao osnivači na Osnivačkom aktu Ugovorne privredne komore za razvoj socijalnog preduzetništva i društveno odgovornog poslovanja B2B.

Članovi Komore mogu biti domaća privredna društva i drugi oblici koji obavljaju poslovnu delatnost, preduzetnici, zadruge, banke i druge finansijske organizacije, kao i organizacije za osiguranje imovine i lica, javna preduzeća, udruženja i društva, organizacije koje obavljaju delatnost u oblastima zdravstvene, socijalne, boračke odnosno invalidske zaštite, društvene brige o deci i drugim oblastima, kao što je socijalna sigurnost, obrazovanje, nauka, kultura, fizička kultura, kao i organizacije koje svojom delatnošću unapređuju rad i poslovanje privrednih subjekata.

SKUPŠTINA

Skupština Komore, donosi i usvaja:

 1. Osnivački akt;
 2. Statut Komore;
 3. Godišnji izveštaj o radu Komore i njenih organa;
 4. Finansijski plan Komore;
 5. Osnovicu, način i rokove plaćanja članarine;
 6. Odluku o osnivanju udruženja za područje Komore;
 7. Poslovnik o radu Skupštine;
 8. Odluku o raspolaganju nepokretnostima Komore;
 9. Odluku o formiranju komisija kao stalnih ili povremenih tela;
 10. Usvaja zapisnik sa sednica;
 11. Po potrebi donosi druga akta Komore;
 12. Utvrđuje stavove i daje smernice za rad organa i tela Komore u oblasti socijalnog preduzetništva i društveno odgovornog poslovanja;
 13. Bira i razrešava članove Upravnog i Nadzornog odbora, predsednika Komore i sekretara Komore i donosi odluku o načinima njihovog angažovanja i naknadama za rad;
 14. Odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa zakonom i ovim Statutom;
 15. Za vršenje određenih poslova Skupštine može obrazovati komisije;
 16. Odlukom o obrazovanju komisije utvrđuje se njen delokrug i sastav i drugim pitanjima u skladu sa zakonom i statutom.
 17. Usvaja finannsijske izveštaje Komore.
 18. Odlučuje o prestanku rada komore i brisanju iz registra

UPRAVNI ODBOR

Upravni odbor je organ upravljanja Komorom.

Predsednik Upravnog odbora

Ivan Jovanović

Upravni odbor broji 5 izabranih članova.

Predsednik Komore je član Upravnog odbora po funkciji.

UPRAVNI ODBOR:

1) Utvrđuje predloge:

 • Statuta Komore i predloge opštih akata koje donosi Skupština Komore;
 • Programa rada Komore;
 • Predlog osnovice, s načina i rokova plaćanja članarine;
 • Predlog Izveštaja o radu Komore;
 • Razmatra, odnosno utvrđuje predlog za izbor i imenovanje lica u Komori;

2) Razmatra:

 • Predloge ekonomske politike i mera u oblasti socijalnog preduzetništva i o tome zauzima stavove i daje mišljenja nadležnim organima;
 • Prati i analizira privredna kretanja globalno i po pojedinim sektorima privrede;
 • Razmatra i ocenjuje predloge mera tekuće ekonomske politike sa stanovništva njihovog uticaja na uslove poslovanja i razvoj delatnosti privrede, sa naglaskom na mere socijalnog preduzetništva i utvrđuje stavove pri izradi sektorskih strategija razvoja, u skladu sa mogućnostima Komore;
 • Stavove i predloge za učešće Komore u pripremanju zakona i drugih propisa u oblasti privrednog sistema, razvojne i ekonomske politike i daje mišljenja na nacrte zakona i drugih propisa iz te oblasti koji su od interesa za članove Komore, sa akcentom na zakonodavstvo iz oblasti socijalnog preduzetništva, u skladu sa mogućnostima Komore;

3) Donosi i usvaja:

 • Odluku o osnivanju udruženja u okviru Komore, koji će poslovati na principima samofinansiranja, od značaja za članove Komore;
 • Donosi opšta akta Komore čije donošenje nije u nadležnosti Skupštine Komore;
 • Poslovnik o radu Upravnog odbora
 • Predlog Finansijskog plana Komore
 • Predlog Finansijskog izveštaja Komore
 • Imenuje sekretare Odbora u Komori;
 • Prati izvršenja poslova stručne službe; Vrši druge poslove iz delatnosti Komore koji nisu u delokrugu Skupštine Komore;
 • Odluku o prodaji i kupovini osnovnih sredstava do nivoa ovlašćenja od strane Skupštine Komore;
 • Utvrđuje predlog kandidata za Predsednika Komore i predlaže Skupštini Komore;
 • Odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa Statutom Komore i Zakonom.

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor Komore vrši kontrolu zakonitosti rada Komore, finansijsko materijalnog poslovanja i sprovođenje Statuta i drugih opštih akata Komore i njene stručne službe.

 Nadzorni odbor Komore broji 3 (tri) člana koje bira Skupština Komore na predlog Predsednika Skupštine iz redova članova Komore ili eksterno predloženih stručnjaka, na period od 4 godine.

PREDSEDNIK KOMORE

Predsednik Komore je zakonski zastupnik Komore koji predstavlja Komoru u zemlji i inostranstvu.

Predsednika Komore bira i razrešava Upravni odbor Komore.

Vesna Milić Radosavljević

Osim višegodišnje karijere u medijima, gde je radila kao reporterka, novinarka i urednica na televiziji i portalima, bogato iskustvo stekla je i u digitalnom marketingu i promociji na društvenim mrežama, radeći u Centru za istraživačko novinarstvo Srbije CINS. Tokom novinarske karijere, pisala je i o privredi, pratila rad različitih klastera, unija i urduženja poslodavaca, zatim aktivnosti Regionalne privredne komore Niš, Regionalne razvojne agencije Jug i Nacionalne službe za zapošljavanje. Nakon medijske karijere okreće se radu u zapošljavanju i licencirana je za rad u agencijama za privremeno zapošljavanje. Predsednica je Komore od aprila 2021.

GENERALNI SEKRETAR KOMORE

Komora ima Generalnog sekretara koga na predlog predsednika Komore imenuje Upravni odbor. Generalni sekretar zastupa Komoru u odsustvu Predsednika Komore, stara se o pripremama sednica organa i tela Komore, i o izvršavanju odluka i drugih akata organa i tela, pomaže predsedniku u obavljanju njegovih poslova, obavlja druge poslove u skladu sa Statutom.

Generalni sekretar za svoj rad odgovara Upravnom odboru i predsedniku Komore.

Bojan Radosavljević

Jedan od pokretača i idejnih tvoraca Ugovorne privredne komore B2B. Njegova dosadašnja karijera se bazira na radu u javnom, civilnom i privatnom sektoru. U periodu od 2008 do 2012 godine radio je u Odeljenju za privredu i društvene delatnosti opštine Knjaževac, kao Koordinator kancelarije za mlade. U periodu od 2009. do 2020. godine je bio direktor Centra za obuku i radno angažovanje. Aktivista u omladinskom i civilnom sektoru je od svoje 19 godine. Tokom dosadašnjeg rada osmislio je i realizovao veliki broj razvojnih projekata u oblasti omladinske politike, privrede, socijalne zaštite, obrazovanja i zaštite životne sredine. Brojni realizovani projekti podržani su od strane  British Council – Serbia, USAID – Serbia, GIZ – Serbia, SDC ( Swiss Development Cooperation), EU, OSCE -Serbia, brojnim domaćim ministarstvima itd.

Predsednik Stručnog saveta Komore

Doc.dr. Snežana Maksimović

Osim dugogodišnjeg iskustva u privredi radila i na brojnim razvojnim projektima u javnom sektoru kao saradnik Američke konslalting agencije IRD, gde učestvuje pri implementaciji projekata za  revitalizaciju zajednice i izradu lokalnih akcionih planova i strategija  razvoja, ali i projekata za unapređenje malih i srednjih preduzeća. Od 2009 saradnik preduzeća „STRATOS“ Ljubljana koje se bavi konsaltingom u oblasti pribavljanja sredstava  iz fondova EU. Stalni saradnik i predavač Instituta za ekonomiju i pravo u Beogradu. Predavač po pozivu konsalting agencije SEVOI Financial Consulting, MNG Centar, ING-PRO i E-Centrix iz Beograda.

 Objavila je više naučnih  i stručnih članaka iz oblasti javnog sektora kojim se bavila kroz svoj  naučnoistraživački rad, a takođe je rukovodila   i učestvovala na  brojnim istraživačkim  projektima iz oblasti analize rizika kod javnih investicionih projekata.  Konsultant i predavač u okviru javnog sektora treninga i savetovanja na temu: Finansijsko upravljanje i kontrola,  Izrada programskog budžeta za lokalne samouprave; Izrada programskog budžeta za ustanove kulture;  Metodologija izrade Strategija lokalnog razvoja i lokalnih akcionih planova; Modeli odlučivanja prilikom ocene i izbora javnih projekata; Upravljanje projektnim ciklusom (primena LFA); Pisanje predloga projekata za fondove EU; Upravljanje rizicima.

POSTANI ČLAN KOMORE B2B - UČLANI SE