Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

B2B klaster inicijative

B2B Klasteri su grupe međusobno povezanih preduzeća, dobavljača, pratećih industrija i institucija koje su smeštene u određenom geografskom području (opštine iz 4 i 5 kategorije nerazvijenih). Klasterske grupe funkcionišu kao mrežni sistem. Članovi klastera izgrađuju partnerske odnose kupac-dobavljač i pomažu jedni drugima kako bi udovoljili tržišnim zahtevima u pogledu dizajna, proizvodnje i isporuke.

Razvoj B2B klastera predstavlja ključan model tehnološke i industrijske organizacije u prvom redu malih i srednjih preduzeća, čime ova preduzeća ostvaruju visok nivo produktivnosti i inovativnosti i doprinose podizanju nivoa konkurentnosti regije u kojoj se nalaze.

Poziv kompanijama - Za Selo franšiza

Poštovani prijatelji,

Obaveštavamo vas da je Ugovorna privredna komora B2B objavila JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU ZA SELO FRANŠIZA (ZSF).
Rok za podnošenje zahteva je do 31. 12. 2022. godine.

PROGRAM ZA SELO FRANŠIZA promoviše ekonomski razvoj u nerazvijenim i razvijenim područjima Srbije kroz podršku seoskim sredinama i seoskom stanovništvu. Program ima za cilj umrežavanje privrednika i poljoprivrednika iz cele Srbije, i zadatak da unapredi njihovo poslovanje i uveća njihov društveni uticaj na razvoj sela i socijalnog preduzetništva. To je inovativni pristup koji podrazumeva integrisani pristup i partnerstvo javnog, privatnog i socijalnog sektora, koji udružuju svoje resurse da bi se stvorili institucionalni i programski preduslovi za razvoj socijalnog preduzetništva, a u skladu sa merama javnih politika, koje se planiraju u skladu sa Zakonom o planskom sistemu RS.

Transformacija sela je nužna posledica razvoja ljudskog društva.  Međutim, smer tih promena zavisi od uloge koja će selu biti dodeljena u sistemu. Današnja profitna orijentisanost poljoprivrede, onemogućava rešavanje problema sela i seoskog stanovništva. Sela u Srbiji su na granici izumiranja ( što zbog migracije u gradove, što zbog negativnog prirodnog priraštaja), dok je poljoprivreda, privredna grana vezana za selo, proglašena motorom ekonomskog razvoja. To su dva međusobno protivrečna narativa. Seoska domaćinstva u Srbiji su uglavnom staračka, neka sela koja su postojala do pre 10 godina vise nema, neretko se čuje da negde u planini postoje sela sa manje od 5 stanovnika, njive su zaparložene jer nema ko da ih obrađuje, a kuće zvrje prazne. U poređenju sa selima u Francuskoj, Nemačkoj ili Engleskoj, u kojima se može pristojno raditi i živeti, i koja nemaju populacioni problem koji postoji ovde, s te tačke gledišta, na njihovom selu budućnost postoji, dok je u našem nema. Jedan od bitnih demografskih pokazatelja jeste procenat urbane odnosno ruralne u ukupnoj populaciji. Prema podacima za 2015 godinu, čak 44,6% stanovnika Srbije živi u ruralnim područjima, tj. na selu. Poređenja radi, taj postotak u Nemačkoj iznosi 24,7%, a u Holandiji, Švedskoj i Norveškoj ispod 20%. U odnosu na zemlje koje se uzimaju za primer razvijenog sveta, udeo seoske populacije u Srbiji veoma je visok, iako postoji višedecenijski trend smanjivanja. Međutim, bitan faktor jeste starosna struktura seoske populacije, zbog koje ta populacija u Srbiji ne može da se reprodukuje dovoljno da pokrije stopu smrtnosti. Zaključak: oživljavanjem ekonomske aktivnosti na selu i poboljšanjem životnog standarda seoskog stanovništva zadržati u što većoj meri populaciju mladih na selu, uz aktivno uspostavljanje novih poslovnih odnosa inicirati povratak mladih na selo.

Jedan od glavnih prioriteta PROGRAMA ZA SELO FRANŠIZA je rad sa ranjivim kategorijama stanovništva ( seoskim stanovništvom) da razviju svoje kompetencije za konkretno zanimanje, steknu radno iskustvo i započnu sopstvenu preduzetničku inicijativu kroz obezbeđivanje mašina i opreme za rad i osnivanjem socijalnog preduzeća kao garanta upravljačke održivosti.

Novim pristupom, koji podrazumeva aktivno ućešće kompanija u definisanju potrebnih kompetencija, obezbeđivanju celog trening ciklusa, međusobno umrežavanje kompanija sa socijalnim preduzećem, sa garantovanim kooperantskim ugovorima, stvaraju se ekonomski održivije mogućnosti za dugoročno zapošljavanje ranjivih kategorija stanovništva ( seosko stanovništvo)

Program Za selo franšiza je nacionalni program pomoći MSP ( mikro, mala i srednja preduzeća) održivom razvoju ruralnih područja kroz regeneraciju i stvaranje industrijskog tkiva u ugroženim oblastima promovišući ulaganje kako u industrijsku infrastrukturu, tako i u produktivne poslovne inicijative.

KO UČESTVUJE U PROGRAMU:

Program Za selo franšiza podrazumeva javno – socijalno – privatno partnerstvo. Korišćenje ove formule za razvoj saradnje lokalne samouprave, socijalnog preduzeća i privatnih kompanija omogućava se maksimalna iskorišćenost potencijala ovih subjekata u smislu kreiranja lokalnog razvoja. Formula javno – socijalno – privatno omogućiće realizaciju zajedničkih poduhvata pod uslovima predviđenim Programom.

Uloga Lokalne samouprave: razvoj i usvajanje Akcionog plana  za realizaciju Programa Za selo franšiza, identifikacija korisnika programa, identifikacija mesne/seoske zajednice i stavljanje na raspolaganje prostore seoskih centara za potrebe proizvodnje, tehnička adaptacija prostora, ko-finansiranje programa.

 Ugovorna privredna komora za razvoj socijalnog preduzetništva i društveno odgovornog poslovanja B2B je vodeći partner u realizaciji Programa Za selo franšiza. Uloga: lokalna i nacionalna animacija – informisanje, mapiranje i regrutovanje aktera Programa, inkubacija – razvoj socijalnog preduzeća direktnog korisnika Programa Za selo franšiza ( u saradnji sa lokalnom samoupravom i kompanijama), poslovni konsalting – podrška socijalnom preduzeću i razvoj obima njihovog poslovanja na tržištu. Ugovorna privredna komora B2B će imati zadatak efikasne koordinacije sa privatnim sektorom i lokalnom samoupravom.

Uloga privatnih kompanija ( učesnica programa) je opciona i zavisi od kapaciteta i resursa kompanija: umrežavanje i saradnja sa socijalnim preduzećem, zajedničko organizovanje mreže proizvodnje, trgovine ili usluge, povećanje potencijala za zajedničko apliciranje  kod inostranih ( EU fondova) i domaćih fondova, povećanje potencijala za zajedničko apliciranje za javne ugovore, organizovanje zajedničke promocije ekonomskih i društvenih aktivnosti, promocija zajedničkog žiga, učešće na regionalnim, nacionalnim i medjunarodnim sajmovima, kao i drugim promotivnim dogadjajima u cilju povećanja poslovnog potencijala socijalnog preduzeća, udruživanje sa socijalnim preduzećima prilikom apliciranja za javne nabavke, ustupanje infrastrukture socijalnim preduzećima radi testiranja poslovnih ideja, ustupanje franšiza, uključivanje socijalnog preduzeća u postojeće komercijalne franšizne i mreže klastera, podržavanje širenja znanja o ideji korporativne društvene odgovornosti.

DEFINICIJA SOCIJALNIH PREDUZEĆA:

Socijalnim preduzećima[1] se smatraju sva pravna lica koja deluju po principima socijalnog preduzetništva: zadruge, udruženja građana, društva sa ograničenom odgovornošću, zanatske radionice, preduzetničke radnje, co-working prostori, fondacije itd.

Socijalna preduzeća proizvode dobra ili pružaju usluge na tržištu, na preduzetnički i inovativan način i imaju pozitivan uticaj na društvo kao glavni razlog ekonomskih aktivnosti.[2]

Pozitivan uticaj na lokalnu zajednicu može se postizati na različite načine:

 • Zapošljavanjem osoba koje su inače izostavljene sa tržišta rada, osoba iz socijalno ugroženih i ranjivih grupa;
 • Ulaganjem/reinvestiranjem najvećeg dela dobiti u rešavanje društvenih, ekonomskih i ekoloških problema;
 • Obezbeđivanjem socijalne usluge ranjivim kategorijama stanovništva.
 1. Posle decenijskog rada na nacrtu Zakona, na sednici Narodne skupštine 4. februara 2022. godine usvojen je Zakon o socijalnom preduzetništvu (“Sl.glasnik RS”, br.14/2022). Zakon predstavlja jedno od najnaprednijih zakonskih rešenja za sektor socijalnog preduzetništva u Evropi. Zakonom o socijalnom preduzetništvu Članom 18 je propisan osnov jedinica lokalnih samouprava da podržavaju osnivanje i poslovanje subjekata socijalnog preduzetništva, kroz sprovođenja mera javnih politika, koje se planiraju u skladu sa Zakonom koji uređuje planski sistem. Aktivna podrška iz stava 1. ovog člana se obezbeđuje sprovođenjem mera i aktivnosti usmerenih na podršku zapošljavanju i unapređenju poslovanja subjekata socijalnog preduzetništva, definisanih dokumentima javnih politika i akcionih planova zapošljavanja, donetih na republičkom nivou i nivou lokalnih vlasti, finansiranjem projekata u oblasti socijalnog preduzetništva, edukacijom o socijalnom preduzetništvu, promocijom socijalnog preduzetništva, razvojem finansijskih instrumenata za subjekte socijalnog preduzetništva i drugim merama i aktivnostima.

Program Za selo franšiza predstavlja primenu Zakona o socijalnom preduzetništvu (“Sl. glasnik RS”, br.14/2022).

Do donošenja propisa za sprovođenje ovog Zakona (Akt Vlade iz člana 13. stav 5. ovog zakona, člana 18. stav 5. i Program iz člana 19. stav 2), a koji treba da se donese u roku od 9 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, Program Za selo franšiza za ovu godinu se ograničava na aktivnosti definisanja partnerstva, i stvaranje instititucionalnih i programskih preduslova za početak realizacije Programa, a koji se očekuje sledeće godine.

KARAKTERISTIKE SOCIJALNOG PREDUZEĆA I INSTRUMENTI NJEGOVE PODRŠKE:

U iščekivanju Nacionalnog programa za razvoj socijalnog preduzetništva, kojim se planiraju mere aktivne podrške subjektima socijalnog preduzetništva, a koji donosi Vlada RS na predlog resornog ministarstva,  navešćemo neke od mera podrške prikupljene iz iskustva implementacije nekih od država EU.

 1. Socijalna preduzeća mogu da ostvare subvencije za otvaranje radnih mesta i privremeno finansiranje troškova nadoknade lica iz odabranih grupa u riziku od socijalne isključenosti.
 2. Zapošljavanje u socijalnim preduzećima lica u riziku od socijalne isključenosti može se podržati i sufinansiranjem otvaranja radnog mesta iz sredstava resornih domaćih programa, ali i evropskih i drugih fondova.
 3. Usvajanje instrumenata koji podržavaju zapošljavanje u socijalnim preduzećima, mogu biti i mehanizmi koji omogućavaju periodično pokriće dela troškova koji se odnose na zapošljavanje rukovodećeg osoblja.
 4. Podrška socijalnim preduzećima da učestvuju u postupcima javne nabavke, uvođenjem socijalne klauzule.
 5. Podrška socijalnim preduzećima u pristupu sredstvima kojima se omogućava realizacija investicija ( npr 80%)
 6. Posebni mehanizmi poreskih podsticaja za socijalna preduzeća sa ciljem razvoja i povećanja obima poslovanja.
 7. Uvođenje posebnih namenskih oblika finansijske podrške za socijalna preduzeća koja posluju u određenim oblastima.
 8. Podrška socijalnim preduzećima u oblasti privredne delatnosti obezbedjivanjem sistema povratnih finansijskih instrumenata, start up kredita, razvojnih kredita, kredita za likvidnost, instrumenti koji olakšavaju pristup finansiranju po tržišnim uslovima, kao što su jemstva, garancije i sl.
 9. Podrška pokretanju, testiranju i skaliranju inovativnih oblika finansiranja delatnosti socijalnih preduzeća, na primer u formuli društveno rizičnog kapitala, kreditnih zadruga, kreiranih na lokalnom i regionalnom nivou od strane socijalnog preduzeća, lokalne samouprave i privatnih kompanija.
 10. Finansiranje socijalnih preduzeća u okviru Programa EU ( EFSI, EaSI, ESF, SIA, ESIC)
 11. Razvoj poreskih instrumenata sa socijalna preduzeća sa ciljem povećanja obima njihove delatnosti.
 12. Obezbedjivanje sistema malih grantova sa ciljem jačanja institucionalni potencijala, povećanja obima psolovanja i implementacija inovativnih rešenja.

PRAVA I OBAVEZE  PREDUZEĆA KOJA UČESTVUJU U REALIZACIJI PROGRAMA ZA SELO FRANŠIZA:

U okviru PROGRAMA ZA SELO FRANŠIZA će kroz kompetitivan proces biti odabrana  preduzeća koja imaju potencijal da unaprede poslovanja kroz Program i uvećaju svoj društveni uticaj na razvoj sela i socijalnog preduzetništva.

Cilj ovog Programa je stvaranje strateškog poslovnog partnerstva između odabranih preduzeća i Ugovorne privredne komora za razvoj socijalnog preduzetništva i društveno odgovornog poslovanja B2B u realizaciji Programa Za selo franšiza. Zadatak Ugovorne privredne komore B2B je da unapredi poslovanje svih preduzeća koja udju Program kroz kreiranje paketa individualnih konsultacija i usluga , a zadatak preduzeća koja udju u Program je da u granicama svojih mogućnosti, prihvatanjem sveobuhvatnog paketa konsultacija i usluga doprinesu održivosti Programa, a posebno rad Ugovorne privredne komore B2B.

Šta dobijaju preduzeća u okviru programa ( sistem usluge podrške):

 • Operativnu podršku u poslovanju kroz ustupanje pojedinih poslova: informisanja, marketinga, pronalazak radnika, istraživanja tržišta i sl.
 • Sveobuhvatnu analizu poslovanja i kapaciteta preduzeća, identifikovanje ključnih problema u poslovanju, podršku u definisanju ciljeva strateškog razvoja preduzeća i plan konsultantske podrške koja će omogućiti stabilan rast i maksimiziranje prihoda preduzeća;
 • Dugoročnu i stratešku podršku od strane biznis konsultanata sa iskustvom u višim nivoima menadžmenta korporativnog okruženja ili u uspešnom vođenju sopstvenog biznisa;
 • Mogućnost da konkurišu za nabavku osnovnih i obrtnih sredstava neophodnih za razvoj poslovanja (opremu, alate, repromaterijal, sirovine itd.);
 • Priliku da u partnerstvu sa lokalnim samoupravama u Srbiji  realizuju zajednički projekat.
 • Priliku da se povežu sa sličnim preduzećima.

Šta  daju  preduzeća u okviru programa:

Preduzeća koja učestvuju u Programu, osim aktivnosti koje su navedene kao potencijalna uloga privatnih kompanija,  ( u delu Ko učestvuje na projektu) imaju obavezu da u meri u kojoj to mogu, i imaju interesa za to,  finansiraju sistem usluge podrške, posebno usluge Ugovorne privredne komore B2B čime bi smanjile negativne efekte u vezi sa projektnim ciklusima. Naime, Ugovorna privredna komora ne naplaćuje članarine, i upućena je na projektno finansiranje.  Finansiranjem usluge podrške, preduzeća doprinose održivosti Programa. Način pružanaj usluga, njihova sistematika, pravila finansiranja, odnosi subjekata biće predmet specijalno Sporazuma o izvršenju.

USLOVI KONKURSA

PRAVNA FORMA:

Na Poziv se mogu prijaviti sva pravna lica: preduzetničke radnje, društva sa ograničenom odgovornošću, zadruge, zanatske radionice, poljoprivredna gazdinstva, co-working prostori, fondacije itd.

Pojedinci, međunarodne organizacije, državne institucije i vladina tela ne odgovaraju uslovima ovog konkursa.

OSTALI USLOVI:

Pravna lica koja su:

 • registrovana u Agenciji za privredne registre ili odgovarajućem registru i da rade najmanje godinu dana;
 • u većinskom domaćem privatnom ili zadružnom vlasništvu, odnosno ne mogu biti u pretežnom javnom vlasništvu (preko 50%);
 • koja su registrovana na teritoriji Republike Srbije;
 • podnela popunjen prijavni formular Ugovorne privredne komore B2B sa svom potrebnom dokumentacijom.

Na Konkursu ne mogu da učestvuju pravna lica:

 • Ukoliko su pod bankrotom ili je nad njima pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;
 • Ukoliko nisu ispunjene obaveze u vezi sa plaćanjem doprinosa socijalnog osiguranja ili poreza u skladu sa zakonskim odredbama Republike Srbije;
 • Ukoliko im je u roku od dve godine pre podnošenja prijave izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti.

Napomena: Podnosioci sa svojim prijavama moraju da dostave i svojeručno potpisanu izjavu da ne potpadaju ni pod jednu od gore navedenih kategorija.  Preduzeća imaju pravo da podnesu samo jednu prijavu za učešće u programu.

Kriterijumi za selekciju

Prilikom izbora učesnika Programa, selekciona komisija će se rukovoditi sledećim kriterijumima:

 • potencijal za zumrežavanje sa socijalnim preduzećima;
 • ekonomska uspešnost poslovanja i finansijska održivost preduzeća;
 • posvećenost društvenom cilju i društveni uticaj preduzeća (u kojoj meri poslovanje doprinosi rešavanju problema sela);
 • kapaciteti za učestvovanje u razvojnim projektima;
 • inovativnost i drugi dodatni kvaliteti.

Prilikom izbora vodiće se računa o geografskoj rasprostranjenosti i raznovrsnosti tipova preduzeća i vrsti delatnosti.

Selekciona komisija ima pravo da eliminiše prijave:

 1. Koje su pristigle nakon roka za podnošenje prijava;
 2. Koje nisu dostavile ispravno popunjen formular i svu traženu dokumentaciju;
 3. Preduzeća koja su podnela više od jedne prijave za učešće u programu;
 4. Preduzeća za koja se utvrdi da su dala netačne informacije u procesu apliciranja na konkurs;
 5. Preduzeća koja su pokušala da utiču na odabir projekata tokom konkursa ili procesa evaluacije pristiglih prijava.

ŠTA OČEKUJE IZABRANA PREDUZEĆA

U uži izbor će ući preduzeća/pravna lica koje će u roku od 20 dana od dana podnošenja prijave, terenski posetiti predstavnici Ugovorne privredne komore B2B. Tokom terenske posete biće provereni svi podaci podneseni u prijavnom formularu kao i u dodatnoj dokumentaciji. Stručnjaci će se dodatno upoznati sa poslovanjem, društvenim ciljevima i timom preduzeća. Nakon obilaska na terenu i evaluacije ključnih segmenata poslovanja, biće donešena i konačna Odluka o prijemu u Programu. Preduzeća/pravna lica kojima će biti pružena stručna podrška u poslovanju u 2022/2023.godini.

Odabrana preduzeća će nakon toga imati obavezu da popune Assetment upitnik, nakon koje će konsultanti uraditi analizu poslovanja preduzeća, identifikovati ključne probleme u poslovanju, zajedno sa preduzećima definisati ciljeve strateškog razvoja preduzeća i napraviti plan konsultantske podrške za  preduzeće. Na osnovu urađene analize i plana konsultantske podrške, selektovana preduzeća dobiće odgovarajuću biznis podršku tokom 2022/2023. godine.

Za učesnike programa biće organizovani zajednički sastanci radi međusobne razmene informacija, iskustava i dobre prakse, sa potencijalom za umrežavanje i zajedničko zalaganje za poboljšanje uslova za razvoj socijalnog preduzetništva.

PRIJAVLJIVANJE ZA UČEŠĆE U PROGRAMU

Prijavljivanje za konkurs vrši se elektronskim dostavljanjem tražene osnovne i dodatne dokumentacije.

Smernice za prijavljivanje, formular za apliciranje i spisak potrebne dokumentacije možete preuzeti na linku: www.komorab2b.rs

Sva pitanja vezana za proceduru prijavljivanja na konkurs možete postaviti putem mejla: office@komorab2b.rs

Osnovna dokumentacija:

 1. Popunjen prijavni formular, prijavni formular preuzeti OVDE. 
 2. Kopija rešenja o upisu u registar Agencije za privredne registre ili drugi odgovarajući registar;
 3. Svojeručno potpisana izjava zastupnika preduzeća/ pravno lice, da preduzeće ne potpada ni pod jednu kategoriju preduzeća kojima nije dozvoljeno učešće u programu.

Ostala poželjna dokumentacija (nije obavezno):

 • Fotografije proizvoda ili vizuelna prezentacija proizvoda (website, power point prezentacija);
 • Biznis plan ili Canvas model (ukoliko je već razvijen);

Napomena: Podnosioci prijava moraju striktno da se pridržavaju prijavnog formata, da prijave popune jasno i precizno, odgovarajući na sva postavljena pitanja. Prijava se popunjava elektronski, na srpskom jeziku. Prijave napisane rukom ili pisaćom mašinom neće se smatrati važećim.

KADA I KAKO APLICIRATI:

Obaveznu i prateću dokumentaciju neophodno je dostaviti elektronski, na email adresu: office@komorab2b.rs 

Rok za podnošenje prijava je 31.12.2022, u 23.59h.

Svaka prijava će biti evidentirana i za svaku prijavu će biti potvrđen prijem. Ukoliko ne dobijete potvrdu o prijemu aplikacije, molimo vas da nas obavestite.

Svi kandidati biće obavešteni o rezultatima konkursa najkasnije do kraja januara 2023. godine. 

U Nišu, 20.06.2022 godine  

Operativni program za ruralni razvoj

Svako selo u Srbiji nosi u sebi potencijal za revitalizaciju!

Komora B2B kroz svoj operativni program za ruralni razvoj razvija koncept održive poljoprivrede.

Specifični ciljevi:

 • Zadržati stanovništvo u ruralnim područjima
 • Izjednačiti kvalitet života u ruralnim i urbanim područjima
 • Omogućiti uslove za povratak stanovništva iz urbanih u ruralna područja
 • Povećati konkurentnost proizvodnje i time stvoriti veći dohodak poljoprivrednih proizvođača
 • Podsticati isključivo poljoprivredu i ne dozvoliti da druge aktivnosti nadvladaju
 • Podržavati sve ekonomske delatnosti ruralnog stanovništva

Poslednje vesti

Kontaktirajte nas!